brawnymen:

foreskin:

(via nakedmen)

guy in the shirt. yea.